محاسبه ابعاد کانال هوا

ورود
در ساختمان هایی که از کولر آبی،ایرواشر ، هواساز و دیگر لوازم تهویه استفاده می کنند نیاز به تعبیه کانال هوا می باشد. لذا در این ماژول از نرم افزار به محاسبه ابعاد کانال هوا در نقاط مختلف ساختمان می پردازیم. بیشتر بدانید

ورودی ها
 • دبی هوا در کانال:

  منظور از این قسمت میزان هوایی است که توسط دستگاه تهویه مطبوع در کانال جریان پیدا می کند، . اگر این مقدار را بر اساس cfm می دانید بصورت دستی وارد نمایید در غیر اینصورت با استقاده از لینک محاسبه و اتصال به ماژول کولر آبی، دبی درخواستی را بدست آورده و در باکس مربوطه جانمایی کنید.
 • نوع ساختمان:

  با توجه به کاربری ساختمان ابعاد کانال هوا تغییر می کند. لذا می توانید از منوی کشویی نوع ساختمان مدنظرتان را انتخاب نمایید.
 • نوع کاربری کانال:

  منظور از این پارامتر کاربرد کانال در ساختمان می باشد. مثلا کانال اصلی یا فرعی . از منوی کشویی کاربری کانال مورد نظر را انتخاب نمایید.
 • سرعت هوا در کانال:

  طبق نوع ساختمان و نوع کاربری کانال، هوا با سرعتی متناسب با این دو پارامتر در کانال حرکت می نماید. با انتخاب نوع ساختمان و نوع کاربری کانال، این مقدار بصورت اتوماتیک توسط نرم افزار بر اساس fpm محاسبه و جانمایی می شود. در صورت تمایل می توانید بصورت دستی آن مقدار را تغییر نمایید.
 • شکل سطح مقطع کانال:

  میتوان یکی از اشکال مستطیل، مربع و یا دایره را برای کانال هوا انتخاب نمایید.
 • نسبت طول به عرض مستطیل :

  در این قسمت بر اساس طول و عرض كانال مستطیلی ، نسبت آنرا وارد نمایید.
خروجی ها
 • مساحت سطح مقطع کانال:

  در این قسمت مساحت سطح مقطع مورد نیاز كانال را برای سرعت و دبی مورد نظر محاسبه می نماید.
 • قطر معادل کانال:

  : در صورتیکه کانال بصورت دایره ای باشد قطر سطح مقطع کانال در این قسمت بر اساس اینچ محاسبه شده و به شما نمایش می دهد.
 • عرض سطح مقطع کانال:

  اگر کانال بصورت چهارگوش باشد عرض سطح مقطع کانال در این قسمت بر اساس اینچ محاسبه شده و به شما نمایش می دهد.
 • طول سطح مقطع کانال:

  اگر کانال بصورت چهارگوش باشد طول سطح مقطع کانال در این قسمت بر اساس اینچ محاسبه شده و به شما نمایش می دهد. در صورتیکه سطح مقطع کانال بصورت دایره ای باشد مقدار طول و عرض این سطح صفر می باشد.
 • اُفت فشار در هر 100 فوت:

  این پارامتر با توجه به داده های ورودی، نشانه گر اُفت فشار هوا در هر 100 فوت بر اساس اینچ آب می باشد.
منابع : - مراجعات سریع (محمدرضا سلطاندوست)
- محاسبات تاسيسات ساختمان (مهندس سيد مجتبی طباطبايی)
- HVAC ENGINEER,S HANDBOOK-ELEVENTH EDITION-F.PORGES
- HVAC/R TERMINOLOGY-SECOND EDITION
- WWW.ENGINEERINGTOOLBOX.COM
- DUCT SIZING-NILS R.GRIMM
دبی هوا در کانال (CFM)
نوع ساختمان
 
نوع کاربری کانال
سرعت هوا در کانال (FPM)
 
شکل سطح مقطع کانال
نسبت طول به عرض مستطیل
 

کلیه حقوق این سایت متعلق به گروه فنی مهندسی ترموسافت می باشد.