محاسبه هد و دبی پمپ استخر

ورود
در این ماژول از نرم افزار، هد و دبی پمپی که قرار است آب استخر را به گردش درآورد محاسبه شده تا بتوانید به کمک آنها، پمپ مناسب را از کاتالوگ شرکت های سازنده انتخاب نمایید.
ورودی ها
 • نوع مسیر برگشت آب از استخر بطرف پمپ:

  آب به دو روش جهت فیلتراسیون و تنظیم دما از استخر خارج می شود. یک روش از کف استخر می باشد و روش دیگر از بالای دیواره های استخر به کمک تانک بالانس. شما می توانید از منوی کشویی، روش مورد نظر را انتخاب نمایید.
 • طول مسیر برگشت از استخر تا مکش پمپ:

  طول مسیری که آب باید از کف استخر طی کند تا به پمپ برسد را بر اساس متر در این قسمت وارد نمایید.
 • طول مسیر از دهش پمپ به طرف استخر:

  طول مسیر از خروجی پمپ تا استخر را بر اساس متر وارد نمایید.
 • اُفت فشار در هر 100 متر طول لوله:

  در طول مسیری که آب طی می کند بدلیل وجود لوله و اتصالات، فشار آب دچار اُفت می شود. این مقدار اُفت را در هر 100 متر محاسبه نمایید و در باکس مربوطه وارد کنید. نرم افزار بصورت پیش فرض اُفت فشار برای 100 متر را 2.5 در نظر گرفته است. همچنین می توانید از طریق لینک محاسبه به ماژول مربوطه مراجعه کرده و پس از ورود داده های خواسته شده، مقدار مورد نظر را بدست آورده و در باکس مربوطه جانمایی کنید.
 • نحوه توزیع آب به استخر:

  از طریق منوی کشویی می توانید روش ورود آب به استخر را انتخاب نمایید.
 • ارتفاع آب روی نازل کف:

  منظور همان عمق واقعی آب از سطح آن تا کف استخر است. این عدد مقدار فشار استاتیک روی نازل کف را تعیین می کند که فشار پمپ باید بر آن غلبه کند.
 • اُفت فشار موگیر پمپ:

  وقتی آب در سیکل فیلتراسیون و تنظیم دما قرار می گیرد تعدادی دستگاه و لوله در مسیر آن می باشد که باعث اُفت فشار آب می شوند. مقدار اُفت فشاری که از طریق موگیر پمپ اتفاق می اُفتد معمولا 2 متر آب می باشد. در صورتیکه در سیستم مورد نظر این مقدار فرق دارد می توانید بصورت دستی وارد نمایید.
 • اُفت فشار فیلتر شنی:

  مقدار اُفت فشاری که از طریق عبور آب از فیلتر شنی رخ می دهد که معمولا مطابق استاندارد 10 متر آب می باشد. در صورتیکه مقدار شما فرق دارد می توانید بصورت دستی در باکس مربوطه وارد نمایید.
 • اُفت فشار مبدل حرارتی:

  مقدار اُفت فشاری که از طریق عبور آب از مبدل حرارتی اتفاق می اُفتد بر اساس محاسبات استاندارد 3 متر آب می باشد. شما می توانید بصورت دستی این مقدار را تغییر دهید.
 • اُفت فشار درپوش خط تخلیه اصلی:

  در صورتیکه مکش از کف استخر اتفاق می اُفتد ،مقدار اُفت فشار درپوش کف استخر را بر اساس متر آب وارد نمایید.عدد پیش فرض در استاندارد 1.5 در نظر گرفته شده است.
 • حجم استخر:

  جهت محاسبه دبی پمپ ،دانستن حجم استخر الزامی است. در صورتیکه این مقدار نمی دانید از طریق لینک محاسبه این مقدار را بدست اورده و جانمایی کنید.
 • نوع کاربری استخر:

  از منوی کشویی می توانید نوع کاربری استخر را انتخاب نمایید.
 • زمان یکبار چرخش کامل آب:

  بازه زمانی که لازم است تا آب استخر بصورت کامل یکبار در سیستم جهت فیلتراسیون و گرمایش مجدد چرخش نماید را بر اساس ساعت وارد نمایید. نرم افزار بصورت پیش فرض این مقدار را 8 ساعت در نظر گرفته است.
خروجی ها
 • اُفت فشار مسیر – هد پمپ:

  حداقل هد پمپ استخر بر اساس متر آب محاسبه شده و به شما نمایش می دهد.
 • اُفت فشار مسیر – هد پمپ:

  در این محاسبه، حداقل هد پمپ با توجه به اُفت فشار مسیر، بر اساس فوت آب در اختیار شما قرار داده می شود.
 • دبی پمپ استخر:

  میزان دبی آب قابل تأمین توسط پمپ جهت ورود به استخر در هر ساعت بر اساس متر مکعب محاسبه شده و به شما نمایش می دهد.
 • دبی پمپ استخر:

  مقدار دبی آبی که پمپ باید در هر دقیقه تأمین نماید را بر اساس گالن به شما نمایش می دهد.
منابع : - مرجع جامع استخر، سونا و جکوزی (مهندس رامین تابان)
- طراحی و محاسبات استخر و جکوزی ( مهندس مجید رحیمی)


نوع مسير برگشت آب از استخر بطرف پمپ
طول مسیر برگشت از استخر تا مکش پمپ (متر)
 
طول مسیر از دهش پمپ بطرف استخر (متر)
 
اُفت فشار در هر 100 متر طول لوله(متر)
نحوه توزیع آب به استخر
ارتفاع آب روی نازل کف (متر)
 
اُفت فشار موگیر پمپ (مترآب)
 
اُفت فشار فیلتر شنی (متر آب)
 
اُفت فشار مبدل حرارتی (متر آب)
 
اُفت فشار درپوش خط تخلیه اصلی (متر آب)
 

کلیه حقوق این سایت متعلق به گروه فنی مهندسی ترموسافت می باشد.