محاسبه دیگ استخر و جکوزی

ورود
در این ماژول از نرم افزار به محاسبه ظرفیت مورد نیاز جهت دیگ استخر و جکوزی می پردازیم
ورودی ها
 • نوع استخر:

  از لیست کشویی نوع استخر (سرپوشیده یا روباز) را انتخاب نمایید.
 • بار گرمایی سالن استخر و جکوزی:

  مقدار گرمای لازم جهت گرمایش سالن استخر و جکوزی را وارد نمایید. در صورتیکه این مقدار را در دست ندارید می توانید از طریق لینک محاسبه عدد مربوطه را بدست آورده و در باکس قرار دهید.
 • بار گرمایی پیش گرمایش آب استخر:

  : منظور میزان گرمای لازم جهت پیش گرمایش آب استخر از دمای اولیه به دمای مطلوب طی مدت زمان تعیین شده از طرف کاربر می باشد. اگر این مقدار را در دست دارید میتوانید وارد نمایید در غیر اینصورت از لینک محاسبه استفاده نمایید و این مقدار را بدست آورید و بر اساس کیلوکالری بر ساعت در باکس مربوطه ثبت نمایید.
 • اتلاف حرارت هدایتی از سطح استخر:

  میزان گرمایی که از سطح آب استخر به هوای اطراف تلف می شود و باید مجددا جبران شود را بر اساس کیلوکالری وارد نمایید. در غیر اینصورت می توانید از لینک محاسبه استفاده کنید و عدد مربوطه را بدست آورید و جانمایی کنید.
 • اتلاف حرارت توسط آب جبرانی استخر:

  میزان گرمای لازم جهت گرم شدن مجدد آب تلف شده و جبرانی استخر را وارد نمایید. اگر این مقدار را در دست دارید میتوانید وارد نمایید در غیر اینصورت از لینک محاسبه استفاده نمایید و این مقدار را بدست آورید و بر اساس کیلوکالری بر ساعت در باکس مربوطه ثبت نمایید.
 • بار گرمایی پیش گرمایش آب جکوزی:

  : منظور میزان گرمای لازم جهت پیش گرمایش آب جکوزی از دمای اولیه به دمای مطلوب طی مدت زمان تعیین شده از طرف کاربر می باشد. اگر این مقدار را در دست دارید میتوانید وارد نمایید در غیر اینصورت از لینک محاسبه استفاده نمایید و این مقدار را بدست آورید و بر اساس کیلوکالری بر ساعت در باکس مربوطه ثبت نمایید.
 • اتلاف حرارت هدایتی از سطح جکوزی:

  میزان گرمایی از سطح آب جکوزی به هوای اطراف تلف می شود و باید مجددا جبران شود را بر اساس کیلوکالری بر ساعت وارد نمایید. در صورتیکه نمی دانید از لینک محاسبه استفاده کنید و عدد مربوطه را بدست آورید و جانمایی کنید.
 • اتلاف حرارت توسط آب جبرانی جکوزی :

  میزان گرمای لازم جهت گرم شدن مجدد آب تلف شده و جبرانی به جکوزی را وارد نمایید. اگر این مقدار را در دست دارید میتوانید وارد نمایید در غیر اینصورت از لینک محاسبه استفاده نمایید و این مقدار را بدست آورید و بر اساس کیلوکالری بر ساعت در باکس مربوطه ثبت نمایید.
 • بار حرارتی مخزن ابگرم بهداشتی:

  منظور از این قسمت، تعیین میزان انرژی گرمایی که جهت گرم شدن مخزن آبگرم بهداشتی لازم است، می باشد. اگر این مقدار را می دانید بصورت دستی وارد نموده در غیر اینصورت می توانید از لینک محاسبه استفاده نمایید.
 • راندمان دیگ:

  راندمان دیگ را می توانید با توجه به کاتالوگ شرکتهای سازنده بر اساس درصد در این قسمت وارد نمایید.
خروجی ها
 • ظرفیت حرارتی دیگ مخصوص پیش گرمایش استخر و جکوزی:

  ظرفیت حرارتی لازم دیگ را برای پیش گرمایش استخر و جکوزی محاسبه نموده و بر اساس کیلوکالری بر ساعت نمایش می دهد.
 • ظرفیت حرارتی دیگ مخصوص زمان سرویس دهی استخر و جکوزی:

  ظرفیت حرارتی لازم دیگ را در زمانی که استخر و جکوزی مشغول سرویس دهی می باشند را محاسبه نموده و بر اساس کیلوکالری بر ساعت نمایش می دهد.
 • ظرفیت حرارتی دیگ مخصوص گرمایش هوای سالن:

  ظرفیت حرارتی لازم دیگ برای گرم کردن هوای سالن ها را محاسبه نموده و بر اساس کیلوکالری بر ساعت نمایش می دهد.
منابع : - مراجعات سریع (محمدرضا سلطاندوست)
- محاسبات تاسيسات ساختمان (مهندس سيد مجتبی طباطبايی)
- مرجع جامع استخر، سونا و جکوزی (مهندس رامین تابان)
- طراحی و محاسبات استخر و جکوزی ( مهندس مجید رحیمی)
نوع استخر
(Kcal/hr) بار گرمایی سالن استخر و جکوزی
(Kcal/hr) بار گرمایی پیش گرمایش آب استخر
(Kcal/hr) اتلاف حرارت هدایتی از سطح استخر
(Kcal/hr) اتلاف حرارت توسط آب جبرانی
(Kcal/hr) بار گرمایی پیش گرمایش آب جکوزی
(Kcal/hr) اتلاف حرارت هدایتی از سطح جکوزی
(Kcal/hr) اتلاف حرارت توسط آب جبرانی
(Kcal/hr) بار حرارتی مخزن آبگرم بهداشتی
راندمان دیگ (درصد)
 

کلیه حقوق این سایت متعلق به گروه فنی مهندسی ترموسافت می باشد.