محاسبه پکیج دیواری و زمینی

بار گرمایشی فضای داخلی ساختمان (کیلوکالری در ساعت )
دبی لحظه ای آبگرم مصرفی(لیتر در ساعت)
راندمان حرارتی پکیج(درصد)