محاسبه سختی گیر رزینی

خرید سختی گیر
ورود
در نرم افزار محاسبه سختی گیر رزینی، ظرفیت سختی گیر جهت سختی آب دیگها (کربنات کلسیم)، بر اساس سه پارامتر مختلف محاسبه می گردد. بیشتر بدانید

ورودی ها
 • ظرفیت حرارتی دیگ:

  مجموع ظرفیت حرارتی یك یا چند دیگ در حال كار كه آب جبرانی آنها توسط یك سختی گیر واحد باید تامین شود را بر حسب کیلوکالری در ساعت در این قسمت وارد نمایید. در صورتیکه میزان ظرفیت حرارتی دیگ را نمیدانید میتوانید از طریق لینک محاسبه این مقدار را بدست آورده و جایگذاری نمایید.
 • درصد آب جبرانی سیستم:

  در این قسمت درصد آبی که در سیستم پرت شده است و توسط سختی گیر باید جبران شود را وارد نمایید.
 • سختی آب منطقه:

  تمامی آبهای طبیعی حاوی غلظتهای مختلفی از سختی (كربنات كلسیم) هستند. واحد سختی PPM می باشد.
 • ساعت کار سختی گیر بین دو احیا:

  هر سختی گیر پس از ساعاتی کارکردن اشباع شده و نیاز به احیا دارد. معمولاً هر 8، 12یا 24 ساعت یک بار دستگاه نیاز به احیا دارد.به این زمان ،ساعت کار دستگاه نیز می گویند .
 • ظرفیت حرارتی دیگ:

  مجموع ظرفیت حرارتی یك یا چند دیگ در حال كار كه آب جبرانی آنها توسط یك سختی گیر واحد باید تامین شود را بر حسب تن در ساعت در این قسمت وارد نمایید. در صورتیکه میزان ظرفیت حرارتی دیگ را نمیدانید میتوانید از طریق لینک محاسبه این مقدار را بدست آورده و جایگذاری نمایید.
 • درصد آب جبرانی سیستم:

  در این قسمت درصد آبی که در سیستم پرت شده است و توسط سختی گیر باید جبران شود را وارد نمایید.
 • سختی آب منطقه:

  تمامی آبهای طبیعی حاوی غلظتهای مختلفی از سختی (كربنات كلسیم) هستند. واحد سختی PPM می باشد.
 • ساعت کار سختی گیر بین دو احیا:

  هر سختی گیر پس از ساعاتی کارکردن اشباع شده و نیاز به احیا دارد. معمولاً هر 8، 12یا 24 ساعت یک بار دستگاه نیاز به احیا دارد.به این زمان ،ساعت کار دستگاه نیز می گویند .
 • دبی آب سختی گیر:

  در این قسمت، میزان آبی که از سختی گیر عبور می کند را بر حسب گالن در دقیقه نمایش می دهد.
 • سختی آب منطقه:

  تمامی آبهای طبیعی حاوی غلظتهای مختلفی از سختی (كربنات كلسیم) هستند. واحد سختی PPM می باشد.
 • ساعت کار سختی گیر بین دو احیا:

  هر سختی گیر پس از ساعاتی کارکردن اشباع شده و نیاز به احیا دارد. معمولاً هر 8، 12یا 24 ساعت یک بار دستگاه نیاز به احیا دارد.به این زمان ،ساعت کار دستگاه نیز می گویند .
خروجی ها
 • دبی آب سختی گیر:

  در این قسمت، میزان دبی آبی که از سختی گیر عبور می کند را بر حسب گالن در دقیقه نمایش می دهد.
 • ظرفیت سختی گیر:

  ظرفیت سختی گیر به طور کلی بر اساس دبی و میزان سختی آب ورودی و همچنین فاصله زمانی احیای دستگاه، محاسبه و با واحد گرین مشخص می گردد.
 • حجم رزین:

  میزان رزینی که جهت سختی گیری آب مورد نیاز می باشد را محاسبه نموده و بر اساس لیتر به نمایش می گذارد.
منابع : - مراجعات سریع (محمدرضا سلطاندوست)
- شركتهای سازنده سختی گیرظرفیت حرارتی دیگ
دبی آب سختی گیر (گالن در دقیقه)
 
درصد اب جبرانی سیستم
 
(PPM)سختی آب منطقه
 
ساعت کار سختی گیر بین دو احیا
 

کلیه حقوق این سایت متعلق به گروه فنی مهندسی ترموسافت می باشد.